תקנון – כ"ו חשוון התש"פ

הגדרות ראשיות:

 1. יחידת הסיוע- הנה יחידה התנדבותית דיגיטלית בניהולה ופיקוחה של לשכת המגשרים בישראל  ע.ר 58-034-7805  .
 2. מגשר/ת,  מגשר חבר/ת לשכה, חבר/ה פעיל/ה שעמד/ה בתנאי הקבלה של הלשכה ושולמה אגרה שנתית כמתחייב בתקנון הלשכה.
 3. הליך גישור ביחידת הסיוע – הליך גישור קצוב של עד 5 שעות.
 4. מגושר – צד לסכסוך ו/או למחלוקת.
 5. בקשה לסיוע – בקשה לקבלת זכאות ל5 שעות גישור על פי האמור בתקנון זה.
 6. זכאי סיוע, מגושר הזכאי   ל5 שעות גישור על פי הוראות התקנון.
 7. הליך ערר – הליך ערעור על החלטת וועדה. אתיקה –  מנגנון אתיקה הנהוג בלשכת המגשרים בישראל, כפוף לוועדת אתיקה.
 8. חיסיון בגישור – חיסיון המוגדר בתקנות הנהלת בתי המשפט.
 9. אגרה – תרומה ללשכת המגשרים בישראל  ע.ר 58-034-7805  עבור ארגון והפעלת היחידה.
 10. בקשה מאושרת – אישור הוועדה לזכאות 5 שעות גישור שיעשו על ידי מגשרים מתנדבים ביחידה.

יחידת הסיוע:

לשכת המגשרים בישראל ע"ר, תעמיד לרשות ציבור אזרחי ישראל המוכרים כ"זכאי סיוע", מגשרים מתנדבים חברי לשכה אשר יפעלו וינהלו הליכי גישור ללא תמורה עד למכסה של 5 שעות באזורים שונים ברחבי הארץ. למען הסר ספק, השרות המוצע תלוי ומותנה בלעדית בהחלטת הוועד המנהל של יחידת הסיוע ו/או של לשכת המגשרים. מיקום הליכי הגישור יקבעו בלעדית בהתאם לאזור פעילות של המגשרים המתנדבים ביחידה.

לשכת המגשרים בישראל הנה הגוף הבלעדי המפעיל, המארגן והמפקח של יחידת הסיוע, החל משלב בחירת המגשר, הגדרת נהלים, התקשרויות וכן בהסדרי גישור.

המגשר/ת רשאים להפסיק את הליך הגישור בכל שלב בהודעה הנושאת את סיבות הפסקת השרות וזאת יעשה בכתב לצדדים המגושרים והעתק נאמן למקור להנהלת יחידת הסיוע.

כמו כן, המגושרים רשאים להפסיק את הליכי הגישור בכל שלב, המגושרים רשאים להגיש בקשה להחלפת מגשר.

שלבי ההליך לקבלת הזכאות הנם : הגשת בקשה מקוונת, החלטת ועדה בתוך 45 יום, אישור / דחיית הבקשה על ידי הוועדה.

באמצעות אישור הוועדה זכאים המבקשים לפנות למגשר מתנדב מתוך רשימת המגשרים של היחידה ולקבל 5 שעות גישור.

אין הלשכה מתחייבת לקבל כל בקשה ו/או פניה מכל צד, הלשכה מתחייבת לשקול ולבחון הבקשה ולקבל החלטה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מי זכאי לסיוע :

 1. אזרחים המוכרים על ידי ביטוח לאומי כזכאי סיוע כהגדרתו בחוק הביטוח לאומי ו/או משרד הרווחה.
 2. ניצול/ת שואה כהגדרתו בחוק.
 3. אזרחים ותיקים בעלי תעודת אזרח ותיק שניתנה על ידי מדינת ישראל. 
 4. הוועד המנהל של יחידת הסיוע רשאי לאשר בקשה חריגה לפי שיקול דעתו הבלעדי ו/או להוסיף ו/או לשנות את תנאי הזכאות לסיוע על פי שיקול דעתו.

תהליך הגשת בקשה לסיוע :

 • הגשת בקשה כתובה בצורה מקוונת, בצירוף מסמכים תומכים בבקשה.
 • מצרפים לבקשה אסמכתא לתשלום אגרת תרומה על סך 100 ₪.
 • החלטת וועדה עד 45 ימי עסקים, וועדה אשר תדון ותבחן בקשתכם.
 • החלטת הוועדה בתום 45 ימי עסקים.
 • באישור הוועדה יומצא למבקשים אישור חתום לבחירת מגשר מרשימת המגשרים המתנדבים ברחבי הארץ.
 • באין תקשורת בין הצדדים לסכסוך ובכדי להביא לידיעת הצד שכנגד את רצון המבקשים ליישב הסכסוך באמצעות הליך גישור, רשאית היחידה להמציא לצדדים הזמנה רשמית להליך גישור ובכך להביא לידיעתם.

הליך ערר :             

אזרחים הרואים עצמם זכאים לסיוע מכל סיבה, רשאים להגיש בקשה מפורטת תחת הכותרת ערר זכאות לסיוע, חתום ומאומת על ידי מגשר חבר לשכה פעיל.

 • בדחיית הבקשה, יכולים המבקשים להגיש ערר בצרוף אסמכתאות, חתום ומאושר על ידי מגשר חבר לשכת המגשרים בלבד. (תפקיד המגשר הנו לוודא שכל המסמכים הנדרשים צורפו וכן לצרף חו"ד אישית אשר תשמש התרשמות ראשונית למקרה).
 • עלות מומלצת לאישור ואימות מגשר חבר לשכה הנו 70 ₪.

אגרת תרומה ללשכת המגשרים בישראל:

לשכת המגשרים בישראל רשאית לשנות את סכום האגרה ללא הודעה מראש וזאת באמצעות פרסום הסכום האגרה באתר הלשכה ו/או היחידת סיוע.

כל כספי האגרה יועברו בסטטוס "תרומה" לפעילות לשכת המגשרים בישראל ע"ר

סך התשלום לאגרה הנו 100 שקלים חדשים אשר לא יוחזרו למשלם וזאת מרגע קיום פגישה / ישיבת גישור ראשונה.

למען הסר ספק, בקשה אשר תוגש ללא אסמכתא לתשלום אגרה לא תטופל ותוגדר כהודעה שלא נשלחה ו/או לא התקבלה.

 חיסיון בגישור:

 כמצוין בתקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות הגישור) נקבע כי "המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור"  

מנגנון בקרה וביקורת:

בסיום כל הליך גישור, המגשר המבצע מחויב להגיש להנהלת היחידה ו/או לוועד הלשכה סיכום מפורט של הליכי הגישור ללא החלים עליהם חיסיון גישור.

כמו כן, רשאים הצדדים המגושרים להעביר משוב אודות הליך הגישור, ממנו נלמד ונפיק לקחים מהותיים להמשך הדרך ולמען הקהילה.

מנגנון אתיקה:

כל המגשרים המתנדבים ביחידה כפופים לכללי האתיקה המפורסמים באתר הלשכה וזאת כדי ליצור מנגנון איזון ואכיפה במקרים של עבירות ו/או דילמות אתיקה.

בכל שלב, רשאים המגושרים וכן המגשר בעצמו לפנות לוועדת האתיקה לצורך ברור.
כל פנייה לוועדה תעשה באמצעות בקשה מודפסת כשהיא חתומה על ידי הצדדים ומאומתת וחתומה על ידי מגשר חבר לשכה פעיל. את הבקשה יש להעביר לכתובת דוא"ל ethics@ic-m.org.il

תנאים כלליים:

מוסכם בין הצדדים כי תקנון זה הנו הסכם המסדיר את ההתקשרות בין הצדדים לצורך קבלת שירותים מיחידת הסיוע.

הצדדים רשאים להפסיק את מתן השרות מידית וללא הודעה מוקדמת.

למען הסר ספק, הלשכה אינה אחראית לא במישרין ולא בעקיפין לטיב המגשר/ת, הלשכה אינה אחראית ולא מתחייבת לתוצאות הליך הגישור, אחריות הלשכה הנה לוודא בלבד שהמגשר עבר הכשרה בהתאם לתקנון לשכת המגשרים בישראל והתאם לתנאי תקנון יחידת הסיוע. באחריות מקבלי השרות להתרשם ולעמוד על טיבו של המגשר/ת בטרם בחירת המגשר/ת להליך.

תנאי מחייב " זכות קדימה להליך גישור ."

מוסכם בין הצדדים כי במקרה של מחלוקת ו/או סכסוך בין יחידת סיוע ו/או הלשכה ו/או מי מטעמם לבין מקבלי השרות, הצדדים מביעים בזאת את הסכמתם ואישורם מראש ברגע שליחת הבקשה לסיוע  לפנות לערכאת גישור בטרם פניה לערכאות אחרות.  מוסכם בין הצדדים כי זהות המגשר שיפעל ליישוב הסכסוך ו/או המחלוקת, הנו מגשר חבר לשכה פעיל המספק שרות באזור המרכז בל